-Başlangıç

Bu vakıf senedinin sonunda ad ve adresleri yazılı kişiler tarafından bir vakıf kurulmuştur.

-Vakfın Adı

Madde 1          Vakfın adı: ENDERUN EĞİTİM VAKFI’dır.

İş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

-Vakfın Merkezi

Madde 2          Vakfın merkezi: NEVŞEHİR’dir.

Vakfın adresi: Cami-i Cedid Mah. Hal İçi Sok. Kasaplar Karşısı Şeyh Efendi Camii Yanı No:2 NEVŞEHİR

Vakıf,yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

-Vakfın Gayesi – Amacı

Madde 3          Her yaşta ve konumda bulunan,  İnsanlarımızın ilim ve kültürünün gelişmesine yardımcı olmak, tüm yaş ve sınıfta ki öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarını desteklemek, yardımcı olmak, eğitim, ilim, bilim kültür ve sanat gibi alanlarda çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmaları desteklemek, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak ve bu konuda bilinç oluşumuna katkı sağlamak, bu amaçları gerçekleştirebilmek için tüm ülke genelinde ve yurt dışında faaliyetler yapmak.

-Vakfın gayesini gerçekleştirmek için yapabileceği tasarruflar ve faaliyetler

Madde 4          Vakıf, aşağıda yazılı hususları birer hayır işi olarak kabul eder ve bu hususları gerçekleştirmeyi gaye edinir.

a- Hayırseverleri, hayırlı hizmetlere teşvik etmek ve yapılan yardımları en iyi bir şekilde değerlendirmek.

b- Yetim, dul, kimsesiz ve fakirlere her hususta yardımcı olmak, bunlar için aşhaneler, yurtlar açmak ve işletmek.

c- Okuma imkanı olmayan kabiliyetli gençlere yardımcı olmak, yurtiçi ve yurtdışında okumalarını sağlamak.

d- Okuma salonları, gece kursları, biçki, dikiş, nakış ve lisans kursları açıp işletmek.

e- Dinlenme kampı ve spor tesisleri kurup işletmek.

f- Özel öğrenci yurtları tesis edip işletmek.

g- Özel anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise ve kolejler açıp işletmek.

h -Özel üniversiteler açıp işletmek.

i- Özel hastane, poliklinik, dispanser, doğum evi tesis edip işletmeciliğini yapmak.

k- İnsanlarımızın ilim ve kültürünün gelişmesine yardımcı olacak kitap, mecmua, gazete vb bastırıp neşretmek ve gerektiğinde matbaa tesisleri kurmak, konferanslar, seminerler, paneller düzenlemek.

l- Yurtiçi ve dışında ilmi, kültürel toplantılar tertip etmek, yapılan toplantılara katılmak.

m- Mevzuata uygun olarak vakıf, gayesine ulaşmak için, taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal mülk ve mal varlığı, bağış, vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa vakıf mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü ve gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, vakfın gayesine aykırı olmamak ve amaca tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse sentlerini, intifa senetlerini obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut yahut vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bil cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponlarını almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa ve vakfın gayesine benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya ve bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye gayesine harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya vakıf mal varlığına dâhil kıymetlerle bir şirkete katılmaya katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya muteber banka kefaletlerini kabule, amacına uygun şartlı bağışları kabule, velhasıl vakfın gayelerinden birinin veya tamamının gerçekleşmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya ve her türlü bağışa almaya ve tasarrufa yetkilidir. Ancak vakıf yetkilerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

n- Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmek için kermes, sergi, gezi, gibi faaliyetleri yapmak.

o- Tüm öğrencilere eğitim desteği için eğitim yardımı ve karşılıksız  burs  temin etmek .

-Vakfın Malvarlığı

Madde 5          Vakfın malvarlığı, kurucular tarafından vakfa tahsil edilmiş olan.

-Altıyüzmilyon TL’dir

Vakıf, bu ilk kuruluş malvarlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temüllük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri, ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

-Vakfın Organları

Madde 6

a-Kurucular Kurulu

b-Yönetim Kurulu

c-Murakabe Kurulu

Madde 7          Vakfın ilk kurucuları ve vakıf kurulduktan sonra kurucular kurulu üyeliğine kabul edilenler, vakfın kurucular kurulunu oluşturur.

-Kurucular Kurulunun Vazife ve Yetkileri

Madde 8          Kurucular kurulunun vazife ve yetkileri şunlardır:

a-Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yenilerini seçmek

b-Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek ve yönetim kurulunu ibra etmek.

c-Yönetim kurulu tarafından kurucular kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek.

d-Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

e-Vakfın yönetim kurulu ve murakabe kurulu üyelerini seçmek.

f-Gerektiğinde vakıf senedinde değişiklik yapmak.

-Kurucular Kurulunun Toplanması

Madde 9          Kurucular kurulu her yıl ocak ayında toplanır. Yönetim kurulu gerekli hallede kurucular kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular kurulu, üyelerden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin toplanması sağlanamamış ise en az bir hafta içinde yapılacak ikinci, toplantıda bir nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

Kurucular kurulu toplantısını idare etmek üzere divan seçimi yapılır. Divan, bir başkan ve iki kâtipten teşekkül eder. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Kurucular kurulunda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular kurulunun toplantısına gelmeyecek üye yerine vekil gönderebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

-Yönetim Kurulu

Madde 10        Yönetim kurulu kurucular kurulu tarafından iki yıl için seçilecek beş üyeden meydana gelir. Yönetim kurulu üyeleri kurucular kurulu üyeleri arasından seçilir. Ayrıca iki yedek üye seçilir.

-Yönetim Kurulu Başkanı ve Temsil

Madde 11

Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ile bir ikinci başkan ve sekreter  seçer. Yönetim kurulu başkanı vakfı temsil eder. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulunun toplantısına başkanlık eder. Gerekirse ikinci başkana yönetim kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

-Yönetim Kurulu Toplantı ve Kararları

Madde 12        Yönetim kurulu ayda bir toplanır. Yönetim kurulu başkanı gerekli gördüğü hallerde de yönetim kurulunu toplantıya çağırır.Yönetim kurulu, ikinci başkan ve bir üyenin müşterek çağrısı üzerine toplanabilir. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterlikten tastikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

– Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 13        Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a-Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak.

b-Vakıf çalışanlarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerine tespit etmek.

c-Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları nakdi diğer olan hakları hisse ve alacak senetlerini vb kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin, ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölümüne bağlı diğer tasarruflar yolu ile, yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve iktisab olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işlemleri yapmak.

d-Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayri menkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek.

e-Vakıf işlerinde çalıştırılacak genel müdür, müdür, memur ve diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek.

f-Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporların hazırlamak.

g-Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya defterini tutmak.

h-Kurucular kuruluna hesap vermek.

i-Vakıf senedinde yapılacak değişiklikleri hazırlığını yapıp, kurucular kuruluna sunmak.

k-Kurucular kurulunun karar ve temennilerinden mümkün olanları yerine getirmek.

l-Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yöntemleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

-Vekil ve Temsilci Tayini

Madde 14        Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde vakfa ait bir veya bir çok işin görülmesi ve  vakfa yapılacak şartlı ve şartsız bağışların, ayni ve nakdi hibelerin kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birden fazla çok kişiyi temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

-Murakabe Kurulu

Madde 15        Murakabe kurulu, kurucular kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Murakabe kurulu, kurucular kurulu kendi içinden iki yıl için iki asıl iki yedek üye olmak üzere seçilir.

-Murakabe Kurulunun Vazifeleri

Madde 16        Murakabe kurulu, vakfın tüm evrak, defter, hesap ve defterlerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek raporu kurucular kurulu toplantısından en geç on beş gün önce kurucular kurulu üyelerine gönderilmek üzere yönetim kuruluna teslim eder.

Gerekli görürse murakabe kurulunun iki üyesinin müşterek müracaatı ile kurucular kurulunun olağanüstü toplantıya çağırır.

-Vakfa İfa Edilecek Hizmetlerin Karşılığı

Madde 17        Vakfın kurucular kurulu, yönetim kurulu ve murakabe kuruluna seçileceklerin ifa edecekleri hizmetler fahri olarak yürütülür. Ancak vakıf için yapacakları seyahat ve masraflar vakıfça karşılanır.

-Hesap Dönemi

Madde 18        Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

-İmza Yetkisi

Madde 19        Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, yönetim kurulunca, yönetim kurulu üyelerinden görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

-Vakfın Senedinde Yapılacak Değişiklik

Madde 20        Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için yönetim kurulunun teklifi ve kurucular kurulunun kararı şarttır. Kurucular kurulundan 5 kişinin teklifi ve kurucular kurulu kararı ile senette değişiklik yapılabilir.

-Vakfın Sona Ermesi

Madde 21        Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde, feshe yönetim kurulunun teklifi ile kurucular kurulu karar verir. Feshi halinde vakfa ait mallar aynı gayeye yönelik bir vakfa veya bir hayır kurumuna devredilir.

-Vakfın Kurucuları

Madde 22        Vakfın kurucuları şu şahıslardan teşekkül etmiştir.

ADI SOYADIBABA ADID.YERİ VE TARİHİUYRUKMESLEĞİİKAMETİ
BAYRAM ÜLGEROSMANNEVŞEHİR 1948T.CEMEKLİR.Ü.MAH. BAĞDAT YAP.KOOP NEV.
İBRAHİM BAŞARANA.RAHMANSULUSARAY 1961T.CÖĞRETMENR.Ü.MAH. TAŞKENT YAP.KOOP NEV.
AKİF DURSUNALİBAZGÜLŞEHİR 1968T.CMEMURESENEVLER MH.MÜCAHİD SK.15/16 ÜMR./ İST
İ.KEMAL TERZİOĞLUHÜSEYİNÜRGÜP 1958T.CM.MÜŞAVİRYENİ KAY. CAD. 54/2 NEVŞEHİR
VAHDİ AVDATEKMEMİŞGÜLŞEHİR 1955T.CESNAFAKSARAY CAD. NESTEKS KARŞISI NO 37/1 NEV.
MEMDUH KAFALIMUSTAFANEVŞEHİR 1965T.CESNAFESKİ PTT ARKASI SÜER SOK. NEV.
İSMAİL VARIRALİNEVŞEHİR 1964T.CESNAFY.SAN. ODUNCULAR BLOK NEV.
YALÇIN ERGÜNMEHMETNEVŞEHİR 1968T.CESNAFGÜZELYURT MAH. EMRE SOK. NEV.
DEDE EFEMUSTAFAKOZLUCA 1968T.CESNAFY.SAN. 9. BLOK NO 5 NEV.
ŞEVKİ GEDİKASIMGÜLŞEHİR 1970T.CESNAFİ.P. MAH. DR SADIK AHMET CAD NO:9/3 NEV.
KENAN KESTİRENALİ RIZANEVŞEHİR 1969T.CESNAFKAPUCUPAŞI MAH. IŞIKSAÇAN SOK NEV.
CİHAD BAŞBUĞHALİTNEVŞEHİR 1972T.CECZACIG.YURT MAH. VEFA KÜÇÜK CAD NO 24/A NEV.
YUNUS KELEŞRECEPNİĞDE 1969T.CÖĞRETMENESENTEPE MAH. YILDIZ SOK. NEV.
MUSTAFA AYDOĞDUAHMETNEVŞEHİR 1966T.CÖĞRETMENR.Ü.MAH.AKSA YAPI KOOP NEV.
MESUT ÜSTÜNDAĞSAMİNEVŞEHİR 1955T.CE.TEKNİSYENİESENTEPE MAH. NEVKUR BLOKLARI NEV.
CEMAL ŞANALŞAHİNAVANOS 1960T.CMEMUR2000 EVLER MAH. 216 C BLOK NEV.
FERYADİ YAĞCIEROLGÜLŞEHİR 1971T.CS.MESLEKM.AKİF ERSOY MAH. TOKİ 419 KONUT C-2-3 NO:41/18 NEV.
METİN BAŞBUĞYAŞARNEVŞEHİR 1969T.CVETERİNERNEVŞEHİR BELEDİYESİ
SÜLEYMAN KONAKRIFATRİZE 1972T.CMEMURYENİ MAH.OKUL SK.NO.2/4 HACILAR KAYSERİ
MUSTAFA ŞENERDERVİŞNAR 1971T.CS.MESLEKYENİ BUĞDAY PAZARI NO:27 NEVŞEHİR

Madde 23        Bu senette düzenlenmeyen hususlarda 903 sayılı kanun ve ilgili tüzük hükümleri   uygulanır.

Vakıf Gelirinin Tahsis Ve Sarf Edileceği Yerler:

Madde 24        Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

-Geçici Maddeler

Geçici madde 1.         ENDERUN EĞİTİM VAKFI’nın ilk geçici yönetim kurulu aşağıda ad ve soyadları yazılı kişilerden oluşmuştur.

1-Ahmet AĞMANVERMEZ

2-Memduh KAFALI

3-İsmail VARIR

4-Yalçın ERGÜN

Geçici yönetim kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde kurucular kurulunun toplantıya çağırmakla vazifeli olup bu süre içinde senette belirtilen vazife ve yetkilere haizdir.

Geçici madde 2.      Bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Yalçın ERGÜN yetkili kılınmıştır.